Friskgården Grong 15 år!

FRISKGÅRDEN GRONG – 15 ÅR OG PÅ FULL FART INN I FRAMTIDA

Jubileer er viktige milepæler og bør absolutt markeres. For å orientere seg stødig inn i framtida er det viktig å ikke miste historia av syne. Den har vært med og gjort oss til de Friskgårdsarbeiderne vi er i dag med faglig kunnskap og kompetanse som flokeløsere, kulturbyggere og samfunnsaktører i våre områder. Det er derfor viktig å stoppe opp, mimre litt og samtidig se på hva vi vil ha med oss på veien videre. Vi er hele tida i utvikling. Vårt store, flotte fagteam Namdalen/Helgeland skal ha vår interne markering på Helgeland i juni mens den eksterne markeringen blir i løpet av høsten 2018 på Fagforum i september samt en åpen temadag/-kveld for våre samarbeidspartnere og andre «kjenninger».

Historikk

Friskgården Grong åpna 3. mars 2003 etter et halvt år med intens renovering/tilpasninger på den tidligere Pottemakergården på Føynum i Grong samt faglig kvalifisering av personell. De første 3-4 årene hadde Friskgården avtale med det «gamle» Fylkestrygdekontoret; personer med sammensatte plager fikk bistand og oppfølging over tid for å stå i / komme tilbake til arbeidslivet eller få sin sak avklart ifht trygd. Dette var år med stor grad av uforutsigbarhet både hva angikk henvisninger og økonomi – og hver høst måtte stortingspolitikerne holdes varme slik at vi fortsatt fikk være en «merknads-post» på Statsbudsjettet. Vi som jobba på Friskgårdene fikk i alle fall god trening i å «ha is i magen» og bevare troen på at ting skulle ordne seg – men det kom ikke av seg selv. NAV-reformen ble innført fra 2006 og anbud gjorde sitt inntog også på vårt arbeidsområde. Korte avtaler (1-4 år), usikkerhet om en får nye avtaler ved neste korsvei, krav og forventninger i avtalene samt lønnsomhet ble den nye hverdagen. Siden da har Friskgården levert både Arbeidsretta rehabilitering, Avklaring og Oppfølging til NAV i ulike tidsperioder. I tillegg Jobbmestrende oppfølging til NAV og Helse Nord-Trøndelag. Noen bedriftsleveranser, SkatteFunn-prosjekt samt et Ungdomsprosjekt på oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 2016-18.
Siden 2008 har Friskgården Grong vært en «mobil Friskgård» på mange vis, alt fra å bidra med daglig ledelse til en Friskgård i Trondheim 1 år, levere tjenestene lokalt / etablere avdelinger i Ytre Namdal og Namsos, samt levert tjenester / bygge opp lokale fagteam / Friskgårder på Helgeland. Vi snakker her om et stort geografisk område der ansatte ved Friskgården Grong har reist ut og jobbet – en utrolig arbeidsvillig og fleksibel ansatte-gruppe som bare ser muligheter.

Framtida

2018 startet med et brak da vi, sammen med de andre Friskgårdene i Trøndelag fikk nye anbud; Arbeidsretta rehabilitering helse gjennom Helse Midt-Norge, BHT-avtale med nye Trøndelag fylkeskommune samt Jobbmestrende oppfølging for personer med alvorlige psykiske lidelser gjennom Nav og Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi Oppfølging gjennom Nav i gamle Nord-Trøndelag (Namdalen) og Nav Nordland for områdene Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy. Det satses også på Bedrift gjennom avtaler med bedrifter for å få ned sykefraværet og bygge helsefremmende bedrifter. Nye Skattefunnprosjekter er i støpeskjeen samt andre prosjekter. Fra å være 2,5 stilling på det laveste har vi i dag 14-15 stillinger der alle enten har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre vår spesialistutdanning – «Spesialist arbeidshelse». Friskgården Rana ble eget AS i 2016.
Friskgården Grong oppleves som en robust bedrift som har fått godt fotfeste i Namdalen. Vi opplever å være en attraktiv samarbeidspartner og en attraktiv arbeidsplass. Det skal vi også være i framtida. Vi er godt i gang med dette arbeidet også på Helgeland og har stor tro på at vi skal lykkes også der.

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet

Friskgården er en aktør innen fritt behandlingsvalg og leverer spesialiserte og lokalbaserte polikliniske konsultasjoner og dagtilbud for Helse Midt-Norge.

 

Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Namsos. Mer informasjon om tjenesten finner du her.

Vi leverer spesialisthelsetjenester innen:

  • Vanlige psykiske lidelser
  • Muskel- og skjelettlidelser

Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet. Rutiner for henvisninger:

Friskgårdens servicesenter svarer på spørsmål vedrørende tilbudet. Ta kontakt på tlf 74140402.