Friskakademiet

Spesialist i arbeidshelse – et samlingsbasert årsstudium

Norge har et velorganisert og humant arbeidsliv i kontinuerlig endring og omstilling. I det moderne arbeidslivet er personell produksjonsmaskinene og kampen om de kloke hodene har aldri vært større. Samtidig har Norge verdens høyeste sykefravær og en stor gruppe i yrkesaktiv alder har behov for bistand for å få en rolle i et arbeidsliv. Både enkeltpersoner og arbeidslivet har et stort behov for å løse koden som skal utvikle talentene, gi flere en rolle i arbeidslivet og samtidig skape robuste og konkurransedyktige bedrifter.

Hvordan skal vi lykkes med å anvende nye kunnskap til praktisk handling slik at vi sammen kan lykkes med å friskmelde Norge?

Friskgården har utviklet og dokumentert metodikk og praktiske verktøy som virker. Siden 1994 har vi jobbet systematisk med å utvikle praktiske metoder til Aron Antonovskys salutogene (ressursorienterte) teori. Årsstudiet er bygd opp med månedlige tre-dagers- samlinger, praksisnære prosjektoppgaver mellom hver samling og digital læringsstøtte med E-læring og læringsvideoer. Hver samling inneholder både teoriundervisning og praksisnær ferdighetstrening.

Målgruppe

Studiet egner seg for ledere i offentlig og private virksomheter, HR-ansvarlige, fagpersoner innen folkehelse, bedriftshelsetjenester, rehabilitering og inkludering i kommuner, NAV og tiltaksarrangører. og som i andre roller jobber med mennesker i vanskelige livssituasjoner, i endrings- og utviklingsprosesser.

Studiet består av fire moduler

 • Modul 1

  Grunnemne i arbeidshelse

  Emnet går over to samlinger og gir en oversikt over arbeidshelse i et salutogent perspektiv. Studentene får også lære om salutogen tilnærming til helsefremmende arbeid, og om forebygging og rehabilitering til voksne mennesker. Det salutogene perspektivet innebærer også å styrke enkeltindividers, gruppes og organisasjoners robusthet til å mestre arbeidslivet. I emnet får studenten innføring i tema knyttet til dette.

 • Modul 2

  Helsefremmende team og inkludering

  Emnet bygger på modul 1 og går over tre samlinger. I et samfunn hvor fokus på sykdom og behandling av sykdom lett omdannes til et mål om å bli frisk eller symptomfri, vil det være viktig å sette fokus på hvordan enkeltindividet kan styrke egen robusthet og tåleevne for å mestre livet på tross av helsesvikt. Framfor å sette fokus på fravær og medisinsk behandling når helseplager inntrer, flyttes fokuset i dette kurset til nærvær, tilstedeværelse og deltakelse som aktør i et samfunn og på arbeidsplassen. Bevisstgjøring, ønske om endring, læring og trening er stikkord. Sjelden vil læring hos enkeltindividet alene være nok for å oppnå endring. For å lykkes med endring er det nødvendig at individer i sosiokulturelle miljøer, for eksempel arbeidsmiljøer og/eller familier, lærer sammen. Utvikling av langtidsfriske miljøer er relevant både i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv.

  Modul 2

 • Modul 3

  Flokeløser i arbeidshelse

  Emnet bygger på modul 2 og går over tre samlinger. En flokeløser jobber både på individ og systemnivå. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne må forholde seg til mange aktører; NAV, helsepersonell, arbeidsgiver; som på ulike måter skal bistå med å komme framt til en løsning. Flokeløseren leder en prosess sammen med arbeidstakeren og alle sentrale hjelpere og er på den måten «garantisten» på framdrift. Den planmessige prosessen skal styrke og avklare arbeidsevne og komme fram til en løsning som oppleves god både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

 • Modul 4

  Bedriftsveileder

  Emnet bygger på modul 3 og går over tre samlinger. Mange arbeidsorganisasjoner sliter med høyt fravær og en kultur med fokus på risikofaktorer og avvik. En ser ofte at det blir mindre fokus på det friske og de helsefremmende faktorene. Emnet utdanner bedriftsveiledere som skal bistå arbeidsplasser og ikke minst arbeidsgivere med lederstøtte for å skape helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter. Bedriftsveileder kartlegger helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet og blant medarbeiderne i tillegg til å utvikle langtidsfriske, inkluderende og lønnsomme arbeidsplasser.

  Modul 4