Sykefraværsoppfølging

Langtidsfrisk

Sykefraværsprogrammet går over 12 uker og er 3-delt. Programmet har som målsetting rehabilitere den sykmeldte tilbake til jobb – som en langtidsfrisk og lønnsom medarbeider. Det forutsetter effektive læringsprosesser, tett samarbeid og oppfølging over tid, der Friskgårdens kursledere og veiledere leder den strukturerte læring & mestringsprosessen

  • Dialogmøtet avklarer riktig tiltak for friskmelding og oppfølging av både leder og den sykmeldte
  • Lederopplæring gir leder kunnskap og ferdigheter i praktisk og effektiv sykefraværshåndtering
  • Programmet «Fra sykmeldt til langtidsfrisk» avklarer og styrker arbeidshelsen til den sykmeldte og bidrar til jobbmatch og lønnsomt nærvær som en varig løsning

7 trinn til friskmelding

For den sykmeldte – for bedriften – for velferdsstaten

Friskgården har gjennom 20 års forskning og praksis fått et gjennombrudd i arbeidet med håndtere og redusere sykefraværet.

Friskgårdens lærings- og mestringsprogram «Fra sykmeldt til langtidsfrisk»

  • Metodisk kartlegging
  • Traffisker handlingsplan
  • Rask avklaring av saker
  • Kompetent prosjektleder
  • Lederstøtte for varig løsning
  • Samarbeid med fastlege og NAV
  • Oppfølging over tid