FriskData

Friskdata (Friskgården Databank) er unike registerdata bygd på informasjon fra validerte måleinstrumenter fra alle deltakere på alle friskgårdene i Norge. Hensikten med FriskData er å systematisere opplysninger som i neste omgang kan bidra til forskning og ny kunnskap om problemstillinger som samfunnet fra før ikke har tilfredsstillende kunnskap om.

Databanken har godkjent konsesjon fra Datatilsynet. En slik godkjenning sørger for at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende krav til personvern og sikkerhet.

Forskningsarbeid kan bidra til økt kunnskap omkring noen av våre største folkehelseproblemer – smerter i muskel-skjelett-systemet, utbrenthetsproblematikk, lettere psykiske lidelser, livsstilssykdommer, sykefravær og arbeidsliv samt ulike forhold omkring dette.

Eksempler på forskningsområder kan være:

 • arbeidsmiljø; nærvær og fravær
 • inkludering i arbeid og skole
 • helsefremming og forebygging
 • behandling
 • rehabilitering
 • læring og mestring
 • velferd
 • livskvalitet
 • arbeidsliv; helsefremmende arbeidsliv
 • friskfaktorer og risikofaktorer

Våre data sikrer muligheten for oppfølgingsstudier samt at det for spesielle forskningsprosjekter kan være aktuelt å sammenstille frisk-data med andre registerdata, for eksempel Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), NAV og ulike registre ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dette kan gjelde data om befolkning, utdanning, inntekt, offentlige ytelser, yrkesdeltakelse og andre forhold som kan ha betydning for helse og velferd.

Ved hjelp av koblingsnøkler sikrer våre data også muligheten for oppfølgingsstudier.

Tilgang til data fra Friskgården Databank

Friskgården ønsker å bidra til vekst i den frie forskningen og derigjennom til kunnskapsutvikling innen helsefremmende -, forebyggende – og rehabiliteringsforskning. Vi vil derfor bidra med data og problemstillinger i mange forskningsprosjekter både på

bachelor-, master- og doktorgradsnivå samt andre relevante forskningsprosjekter. På den måten vil Friskgården bidra til at forskbare problemstillinger har relevans for praksisfeltet. Vi mener at det beste bidraget og den korteste vei mellom kunnskap og praksis er å gjøre Friskdata. Friskgården vil bidra til at forskningsprosjektene har god kvalitet og har relevante forskningsspørsmål. Vi vil også ivareta at de ulike prosjektene ikke overlapper hverandre i for stor grad.

Variabler i Friskgården Databank

Friskgårdene tilbyr tjenester overfor enkeltindivider og offentlige og private virksomheter innenfor helsefremming, forebygging og rehabilitering. I alle tiltak benyttes samme måleinstrument. Måleinstrumentet består av 160 nøye utvalgte ulike variabler. Variablene er hentet fra nasjonale og internasjonale validerte måleinstrumenter.

 • Individuelle bakgrunnsvariabler
 • Jobbkrav/jobbstøtte (Nordic Questionnaire on Positive Organisational Psycholygy = N-POP; Christensen m fl, NTNU; 2012)
 • Jobbengasjement(Utrecht Work Engagement Scale – UWES, Schaufeli & Bakker, 2004)
 • Work-SoC (Arbeid- sense of coherence; Bauer, Zurich, 2009)
 • Resilience skala(Hjemdal, Friborg, NTNU, 2012)
 • Sense of Coherence (SOCAron Antonovsky, 1979, 1987)
 • Egenvurdering(Numerisk skala 0-10 for fysisk funksjon, slitenhet/restitusjon/søvn, kognitiv funksjon, mestringsferdigheter, livskvalitet, smerter, livsstil)
 • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSZigmond and Snaith 1983; Mykletun, Stordal, Dahl, 2001)
 • COOP/WONCA funksjonsmåling (Bentsen, Natvig, & Winnem, 1997)

Interesserte bes kontakte: FoU-leder Aud Ramberg, mob: 98246062

Mail: aud.ramberg@friskgarden.no