Pågående

Doktorgradsprosjekter

Adamska, Katarzyna, Handelshøyskolen BI, 2018: Ledere og medarbeidere - hva påvirker arbeidsprestasjoner?

Doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI: Stipendiat Katarzyna Adamska

«Ledere og medarbeidere – hva påvirker arbeidsprestasjoner?»

Bakgrunn og målsetting

Formålet med dette forskningsprosjektet er å studere ansattes holdninger til læring og synspunkter på endring. Fra tidligere forskning i skoleverket er vist at visse holdninger gjør at elevene responderer med bedre strategier etter å ha feilet og er mer villige til å engasjere seg i vanskeligere oppgaver som krever mye innsats. Andre studier har vist lignende effekter av disse holdninger hos ledere og deres ansatte. Hovedformålet med denne studien er å teste om disse holdningene er stabile. Fordelen med å delta er at vi skal kunne vurdere hvilke holdninger de ansatte har i dag på den deltakende arbeidsplassen.  Har de fleste ansatte optimale eller mindre optimale holdninger? Denne kunnskapen vil gjøre det mulig å teste om disse holdningene kan forandre seg. I dette prosjektet vil det forskes på ledere og ansatte i offentlig og private barnehager – totalt 300 medarbeidere.

Gjennomføring

Fase 1 Kartlegging 1

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging som måleinstrument

Fase 2 Intervensjon

90 minutter workshop for alle ledere med presentasjoner; videoer, øvelsesark, refleksjon.

Fase 3

  1. a) Kartlegging 2

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging umiddelbart etter gjennomført intervensjon

  1. Kartlegging 3

Alle medarbeidere og ledere gjennomfører digital egenkartlegging 2 mndr etter gjennomført intervensjon

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og deltakerne kan når som helst trekke seg uten å oppgi noen grunn. Dersom en deltager trekker seg, vil alle opplysninger om ham/henne bli slettet.

Hva skjer med dataene?

Dataene blir behandlet konfidensielt og avidentifisert. Kun Katarzyna Adamska og Bård Kuvaas fra Handelshøyskolen BI og forskningsansvarlig fra Friskgården vil ha tilgang til dataene, og de vil bli brukt utelukkende til forskningsformål.

Pågående

Mastergradsprosjekter

Andre pågående

Prosjekter

Arbeidsinkludering 2016-2018

Mor Norge trenger tilgang på all tilgjengelig arbeidskraft for å opprettholde verdens beste velferd. Etter 15 år med IA-avtale står 600.000 nordmenn fortsatt utenfor arbeidslivet. Dersom 1/3 av de sykmeldte kom i 50 % arbeid, vil BNP øke med NOK 1500 mrd. Friskgården har, i samarbeid med NTNU – Senter for helsefremmende forskning, utviklet FoU-prosjektet Arbeid som velferdsgode no 1. Prosjektet er 3-årig og målsettingen er å utvikle et måleverktøy for arbeidsinkludering og jobbmatch samt metodikk m kunnskapsgrunnlag for å utvikle verktøy for arbeidsinkludering og jobbmatch.

Tre ulike program som skal prøves ut

  1. Friskgården skal teste ut et konsept på lederstøtte for arbeidsinkludering
  2. BI har en doktorgradsstipendiat som tester ut et konsept på «Growth mindset» blant ledere og medarbeidere
  3. Friskgården skal teste ut et konsept på opplæring av arbeidsmiljøet på inkludering

Alle bedrifter som deltar inviteres som gjester til Friskgårdskonferansen 29. november 2017 – der prosjektet og bedriftene vil bli presentert

Prosjektleder: Bodil Myhr, Friskgården

Styringsgruppe: Tonje Bergin – Svein Myhr – Ellen Bergin – Aud Ramberg

Målgruppe: 25 bedrifter i Trøndelag i testpanelet

Målsetting:

Deltakerbedriftene skal ha en dokumentert effekt ihht egne mål i løpet av prosjektperioden med måleparametre som livsmestring, lederstøtte, jobbmatch, langtidsfrisk og arbeidsmiljø.

Ledelse: Friskgårdens bedriftsveileder i samarbeid med daglig leder

Tiltak 2017:

Trinn 1  Gjennomføre kartlegging og utvikle fagrapport arbeidshelse

Trinn 2  Utvikle og forankre handlingsplan arbeidshelse

Trinn 3  Gjennomføre skreddersydd intervensjon

Trinn 4  Evaluering / dokumentasjon av endring og effekt

Deltakeravgift :

Kr 10.000 for restauranter m inntil 15 medarbeidere

Kr 20.000 for restauranter med 16 – 30 medarbeidere

Kr 30.000 for restauranter med mer enn 30 ansatt

Påmelding: Bodil Myhr   bodil.myhr@friskgarden.no  tlf 93260002

Helsefremmende team 2016-2018

Hva kjennetegner team som får helt vanlige mennesker til å utvikle helt uvanlige resultater, sammen? Friskgården har, i samarbeid med NTNU – Institutt for organisasjonspsykologi, utviklet FoU-prosjektet Helsefremmende team. Prosjektet har et 3-årig varighet der målsettingen er å utvikle et måleverktøy for teamfunksjon og tilhørende metodikk m kunnskapsgrunnlag for å utvikle effektiv samhandling og samtidig ha en helsefremmende effekt på teammedlemmene.

Tre ulike program som skal prøves ut

  1. Friskgården skal teste ut et konsept på lederstøtte for helsefremmende arbeidsmiljø
  2. BI har en doktorgradsstipendiat som tester ut et konsept på «Growth mindset» blant ledere og medarbeidere
  3. Friskgården skal teste ut et konsept på medarbeideropplæring for lønnsomt nærvær

Alle bedrifter som deltar inviteres som gjester til Friskgårdskonferansen 29. november 2017 – der prosjektet og bedriftene vil bli presentert

Prosjektleder: Aud Ramberg, Friskgården

Styringsgruppe: Tonje Bergin – Svein Myhr – Ellen Bergin – Aud Ramberg

Målgruppe: 25 bedrifter i Trøndelag i testpanelet

Målsetting:

Deltakerbedriftene skal ha en dokumentert effekt ihht egne mål i løpet av prosjektperioden med måleparametre som lønnsomhet, arbeidsmiljø, sosial kapital, psykologisk kapital og jobbengasjement

Leveranse: Friskgårdens bedriftsveileder i samarbeid med daglig leder

Tiltak 2017:

Trinn 1  Gjennomføre kartlegging og utvikle fagrapport

Trinn 2  Utvikle og forankre handlingsplan arbeidshelse

Trinn 3  Gjennomføre skreddersydd intervensjon

Trinn 4  Evaluering / dokumentasjon av endring og effekt

Deltakeravgift :

Kr 10.000 for virksomheter med inntil 15 medarbeidere

Kr 20.000 for virksomheter med 16 – 30 medarbeidere

Kr 30.000 for virksomheter med mer enn 30 ansatte

Påmelding: Aud Ramberg nås på e-post   aud.ramberg@friskgarden.no  eller tlf 98246062

Marie Gaaserud Sterner og Ingrid Kolset Stjernen Bachelor ved OsloMet – storbyuniversitetet – vår 2020

Problemstilling: “Hvilken betydning har sence of coherence og jobbengasjement for sykefravær?”

Sykefravær er en stor kostnad for staten. En rapport levert av Sintef i 2016 indiker at kostnaden for alt jobbrelatert fravær i Norge faller på 30 milliarder årlig (Sintef, 2016). Dette vekker nysgjerrigheten i oss, og vi ønsker derfor å belyse mulige faktorer som spiller inn på at Norge har et av de høyeste sykefraværet i verden.

Det kan i denne sammenheng være interessant å belyse ulike psykologiske faktorer som kan ha en betydning for om enkelte individer sykemelder seg eller ikke. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på betydningen av jobbengasjement og opplevelsen av sammenheng (på engelsk “sense of coherence” – SOC). Det er tidligere blitt forsket på både SOC og jobbengasjement, og deres innflytelse på hverandre. Tidligere forskning indikerer at disse variablene kan spille en viktig rolle i å fremme helse i arbeidslivet (Antonovsky, 1979; Schaufeli, Bakker & Van Rhenen, 2009). Det ser likevel ut til å være lite data som viser til variablenes betydning for sykefravær, og vi har derfor valgt å se nærmere på dette.

I oppgaven vår er vi interesserte i å undersøke forskjeller i grupper avhengig av om arbeidstakerne er sykemeldte eller friskmeldte. Vi vil derfor se på både friske- og sykmeldte utvalg. Vår oppgave har dermed til hensikt i å belyse betydningen av jobbengasjement og SOC i disse ulike gruppene, og klargjøre sammenhengen mellom variablene og sykefravær.

Vi får tilgang til et anonymisert datamateriale fra Friskgården. Datasettene som analyseres i denne oppgaven vil behandles konfidensielt og avidentifisert, da vi kun har tilgang til en anonymisert datafil. Datafilen vil kun være tilgjengelig for Marie Gaaserud Sterner, Ingrid Kolset Stjernen, og deres veileder Christina Nerstad.

Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior,
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/316.pdf

Sintef (2016), hentet fra:
https://forskning.no/arbeid-sintef-partner/sykdom-og-skader-pa-jobb-koster-norge-30-milliarder-arlig/423250